Tefteri.bg е част от групата на „Вивати“ ООД.

1.“Вивати“ ООД предприема необходимите мерки и носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта https://tefteri.bg/ от Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. В полетата на регистрационния формуляр, попълван от Потребителя при създаване на профил на https://tefteri.bg/ и в полетата на формуляра за он-лайн поръчка на https://tefteri.bg/, „Вивати“ ООД ясно маркира задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни, както и резултатът от отказ за тяхното попълване и предоставяне. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки, които дават възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя. Впоследствие, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност чрез редакция на настройките да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

3. В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, „Вивати“ ООД има право да предостави личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.

4. „Вивати“ ООД събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Личните данни, предоставени от Потребителите, са използвани от „Вивати“ ООД за анализ и подобрение ефективността и работата на https://tefteri.bg/; за управление на създадените онлайн поръчки, за доставка на поръчаните продукти; за комуникация с Потребителите относно онлайн поръчки и продукти. „Вивати“ ООД съхранява личните данни за период от 5 години.

5. Съгласявайки се с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба, сключван от разстояние на сайта https://tefteri.bg/.

6. Съгласявайки се с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в https://tefteri.bg/ или където и да било другаде във виртуалното пространство, да бъдат използвани от „Вивати“ ООД за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на Потребителя в https://tefteri.bg/ (създаване на поръчки, харесвани артикули, задавани въпроси, коментари и др.) и информацията за онлайн поръчките му (брой, цена, конкретни артикули, обща сума) винаги могат да бъдат използвани от „Вивати“ ООД за целите на директния маркетинг, когато това не противоречи на действащото българско законодателство.

7.“Вивати“ ООД се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или на по-късен етап;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– други, посочени в закона случаи.

8. При създаване на онлайн поръчка „Вивати“ ООД обработва лични данни на Потребителя, необходими за изпълнение на създадената от Потребителя онайн поръчка – имена, телефонен номер, адрес и е-mail.
Потребителят се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма-подизпълнител за целите на осъществяването на доставка на създадената онлайн поръчка. Такива лични данни са: имена, адрес, телефонен номер.

Конфиденциалност на комуникацията
Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от „Вивати“ ООД за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта https://tefteri.bg/.

Право на възражение
Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от „Вивати“ ООД. Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от „Вивати“ ООД, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация, на shop@tefteri.bg.